szacowanie masy upadłości

Stan upadłości i działalność syndyka

Nie każdy może się pochwalić rentownym interesem. Czasami, pomimo wszelakich starań nasz biznes zaczyna chylić się ku upadłości. Jest to okres bardzo bolesny i stresogenny, ale wprowadzenie firmy w stan likwidacji należy przeprowadzić właściwie i zgodnie z obowiązującym prawem.
Po ogłoszeniu upadłości syndyk rozpoczyna tworzenie spisu inwentarza i zaczyna się szacowanie masy upadłości. Jednocześnie sporządzany jest plan likwidacyjny, zgodnie z którym zostanie przeprowadzona likwidacja majątku. Kolejnym etapem jest przedłożenie sędziemu-komisarzowi spisu inwentarza wraz z planem likwidacyjnym (wszytko musi się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości).
Prawo dopuszcza dwa tryby likwidacji masy upadłościowej: z wolnej ręki (syndyk może sprzedać majątek przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłościowej, w dodatku bez zgody rady wierzycieli) lub w drodze aukcji/przetargu w z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków medialnych, takich jak portale aukcyjne, ogłoszenia itp.

Szacowanie masy upadłości odbywa się poprzez ustalenie wartości rynkowej każdego z składników majątku, który został ujęty w spisie inwentarza.

Forma przeprowadzenia szacowna nie jest formalnie uregulowana, jak również nie musi być dokonana przez biegłego (może być przeprowadzone przez samego syndyka). Do oszacowania masy upadłości można posłużyć się dokumentami posiadanymi przez upadłego, które wcześniej służyły do zabezpieczenia wierzytelności.
W skład masy upadłości nie wlicza się wynagrodzenia za pracę niepodlegające zajęciu; majątek, który nie należy do upadłego, mienie wyłączone spod egzekucji wg. Kodeksu Prawa Cywilnego oraz rzeczy ruchome, których zabrania ustawa. Jeżeli upadły konsument pełnij rolę administratora, kwota uzyskana z hipoteki lub zastawu również jest wyłączana z masy upadłości.

szacowanie masy upadłości

szacowanie masy upadłości